ML Conservation
Restaurator in Historische Binnenruimten
 


Onze diensten 

Het Conserveringsproces

 


Conservering: Opstellen van het doel
Het vaststellen van het project begint met het uiten van een behoefte, een vraag of een doel in een specifieke context: Is het nodig om conserveringshandelingen uit te voeren en zo ja, wat is het gewenste resultaat? Binnen welke parameters moet er worden geopereerd? Hierbij komen een heel aantal aspecten kijken:

 • de Wettelijke context: Wie is de eigenaar van het object (het pand), wie mag en kan de beslissingen nemen? Moeten er vergunningen worden aangevraagd via de gemeente en moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed advies geven?
 • Waardestelling: is er een bouwhistorische waardestelling, aangevuld met kleurhistorisch onderzoek? Wat is de monumentale waarde, maar ook de sociale, educatieve, historische, artistieke, symbolische, economische, wetenschappelijke en technische waarde kunnen van belang zijn.
 • Competenties: welke professionals kunnen welk werk uitvoeren? Wat is er nodig voordat iedereen zijn werk kan uitvoeren
 • Budgetten; wat is het beschikbare budget en kunnen er subsidies worden aangevraagd?
 • Sociale en Ethische overwegingen: is het gebouw publiek toegankelijk, hoe wordt het gebouw gebruikt, is een verandering in de structuur of de decoratie te verantwoorden na afweging van de verschillende waarden?


Onderzoek en Diagnose

De eerste stap voor de restaurator is het onderzoek en de diagnose. Hiervoor kan een plan van Onderzoek worden opgesteld (PVO). Hierbij wordt over het algemeen de volgende volgorde gehanteerd:

 1. Identificatie van het object, de materialen en de constructie;
 2. Identificatie van de context: de geschiedenis van het pand en het interieur
 3. Het maken van een conditieopname;
 4. Verzamelen van data met betrekking tot het binnen klimaat; de eventuele restauratiegeschiedenis;
 5. Analyse van de schadebeelden
 6. Eventueel verder wetenschappelijk onderzoek.

Aan de hand van deze informatie wordt een diagnose gesteld met betrekking tot de conditie van het object, aard en oorzaken van schade en verval en de gevolgen die dit zou kunnen hebben.


Het opstellen, evalueren en selecteren van conserveringsopties


Stap twee is het opstellen, evalueren en selecteren van conserveringsopties. Tijdens het vaststellen van de verschillende conserveringsopties is het van belang dat er een risicoanalyse wordt gedaan: Zijn er risico’s met betrekking tot de volksgezondheid en/of het milieu? Wat is het risico van bepaalde acties of het nalaten van bepaalde acties? Zijn maatregelen en acties compatibel? Wat is het risico op waardeverlies? Wat is de consequentie voor toekomstig gebruik?


De volgende opties kunnen worden overwogen:


 • Handhaven van de status Quo
 • Preventieve conservering: wat is er minimaal nodig om degradatie tegen te gaan of te stoppen?
 • Restauratie handelingen: bijvoorbeeld het vullen van lacunes in de schildering en het intonen van de vullingen
 • Reconstructie: bijvoorbeeld van een historisch kleurenschema
 • Replicatie of Surrogaat: een nieuw alternatief met respect voor de waarden van het Historische Object.

De opties kunnen worden geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:
-hoe goed past het voorgestelde resultaat binnen het doel van het project?
-zijn de voorgestelde methoden en materialen geschikt voor het doel en is dat gebleken uit wetenschappelijk onderzoek?
-zijn er tests gedaan of is er een pilot actie uitgevoerd, en wat waren daarvan de resultaten?
-wordt er gewerkt volgens toepasselijke standaarden en volgens de geldende Ethische Code
-Wat is de impact op het gebruik van het gebouw
-Wat is er in vergelijkbare projecten gedaan
-Hoe kunnen geïdentificeerde risico’s worden verminderd tot ze binnen geaccepteerde grenzen liggen?
-Beschikbare budgetten, tijd en ruimte.


Opstellen Plan van Aanpak


De conclusie die volgt op de evaluatie van de conserveringsopties is de basis voor het Conserveringsplan, of het Plan van Aanpak (PVA).
Hierin staan:

 • Het doel van de conservering en de overeengekomen maatregelen en acties
 • Omschrijving van de voorgenomen methoden en materialen die zullen worden toegepast
 • Benodigde resources om het project te kunnen draaien: mandagen, materiaal, steigers, toegang etc.
 • Tijdspad en planning van de werkzaamheden
 • Omschrijving van de verantwoordelijkheden


Uitvoering


Het plan wordt in overleg opgesteld en er zal pas met het werk worden begonnen als het plan is overeengekomen met alle betrokken partijen. Tijdens het werk wordt er voortdurend kwaliteitscontrole gedaan door monitoring en evaluatie van uitgevoerde handelingen.


Afronding


Bij het afronden van het werk zal dit worden geëvalueerd aan de hand van overeengekomen doelen. Project documentatie wordt aan alle betrokken partijen verstrekt. Er worden richtlijnen verstrekt voor het onderhoud en de preventieve maatregelen die nodig zijn voor duurzaam behoud. Een afschrift van het behandelverslag zal onder een Creative commons licence worden verstrekt aan de Bibliotheek van de Rijkdienst voor het cultureel Erfgoed.

 Kleurhistorisch onderzoek

 

Dit onderzoek wordt gedaan volgens de Uitvoeringsrichtlijn URL 2004 Kleurhistorisch onderzoek. U vindt deze richtlijn op www.stichtingERM.nl


Typen kleurhistorisch onderzoek
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!